Menu

Algemene Voorwaarden

EASTBOUND GYM

Op deze pagina staan de voorwaarden die van toepassing zijn op jouw lidmaatschap van Eastbound Gym. De belangrijkste voorwaarde is dat je bij ons volledig op eigen risico komt sporten. Voor letsel of ander soort schade die je oploopt tijdens het sporten kun je ons daarom niet aansprakelijk stellen. Verder hebben we niet zoveel regels, maar neem het vooral goed door voordat je besluit lid te worden of te blijven.

 1. Toepasselijkheid

  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen jou en Eastbound Gym, op grond waarvan je bij ons kunt komen sporten. Als je eenmaal akkoord bent gegaan met de algemene voorwaarden, zijn ze ook van toepassing op toekomstige lidmaatschappen bij Eastbound Gym.
  • Ook de personen die aan Eastbound Gym verbonden zijn, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Onder ‘verbonden persoon’ wordt begrepen: de werknemers, de partner en trainers van Eastbound Gym.
  • Eastbound Gym heeft het recht om de Gebruiksvoorwaarden op enig tijdstip (eenzijdig) te wijzigen. Stel dat het daarbij gaat om een ingrijpende wijziging, staat het jou vrij om de overeenkomst op grond waarvan je bij ons kunt sporten, te ontbinden. In het geval van een wijziging in de algemene voorwaarden, zorgt Eastbound Gym er in elk geval voor dat jij kennis kan nemen van de nieuwste versie van de algemene voorwaarden en dat je deze ook kan opslaan.
  • Als wij afspraken maken nadat jij akkoord bent gegaan met de algemene voorwaarden, en een van deze afspraken is strijdig met een bepaling uit de algemene voorwaarden, dan prevaleert onze afspraak. De bepaling uit de algemene voorwaarden wordt in dat geval terzijde geschoven.
 2. Aanmelding

  • Je kunt je voor een lidmaatschap aanmelden door op locatie bij ons het inschrijfformulier in te vullen. Je aanmelding is pas compleet als je ook deze algemene voorwaarden voor akkoord hebt getekend.
  • Als je jonger bent dan 16 jaar, kun je je alleen inschrijven met de instemming van een van je ouders.
  • Je staat in voor de juistheid van de (persoons)gegevens die je ten behoeve van de aanmelding aan ons verstrekt. Gevolgen van onjuistheden komen daarom voor jou eigen rekening en risico.
  • Het staat Eastbound Gym vrij om een aanmelding voor een lidmaatschap af te wijzen. Een reden voor Eastbound Gym om dat te doen is bijvoorbeeld dat wij het vanwege jouw gezondheid niet verstandig vinden dat je bij ons komt sporten.
 3. Tarief en betaling

  • Bij je aanmelding geef je aan voor welk lidmaatschap je kiest en ga je akkoord met het bijbehorende tarief.
  • Als wij het toepasselijke tarief aanpassen, zullen we jou altijd vragen om daarmee akkoord te gaan. Als jij er niet mee akkoord wil gaan, staat het je vrij om je lidmaatschap op te zeggen.
  • De betaling van het lidmaatschapsgeld vindt plaats door middel van een automatische incasso. Bij je aanmelding geef je ons daarvoor toestemming.
 4. Lidmaatschap, wijziging en opzegging

  • Het gewenste lidmaatschap wordt aangegaan voor minstens drie maanden. Na het verstrijken van de drie maanden wordt je lidmaatschap stilzwijgend verlengd.
  • De eerste drie maanden kun je het lidmaatschap niet wijzigen. Daarna wel. En wel elke maand. Als je voor uiterlijk de 24e van de maand een mailtje stuurt naar balie@eastboundgym.nl met je gewenste wijziging, gaat de wijziging per de 1e van de volgende maand in (tenzij je de wijziging per een latere datum wil laten ingaan).
  • Voor de opzegging van het lidmaatschap dien je een uitschrijf formulier in te vullen aan de balie. Oftewel, de eerste drie maanden kun je het lidmaatschap niet opzeggen. Daarna kun je het lidmaatschap elke maand opzeggen door uiterlijk de 24e van de maand het uitschrijf formulier in te vullen met je naam en de reden van opzegging. De opzegging gaat dan in per de 1e van de volgende maand (tenzij je de opzegging per een latere datum wil laten ingaan).
  • Eastbound Gym kan jouw lidmaatschap per direct met je opzeggen als je je tijdens het sporten misdraagt, bijvoorbeeld door buitenproportioneel veel kracht te gebruiken bij het sparren, verbaal geweld te gebruiken of ander soort gedrag te vertonen dat niet thuis hoort in de veilige en sportieve omgeving die wij aan onze leden willen bieden. Wij vinden het namelijk heel belangrijk dat iedereen zich op zijn of haar gemak voelt tijdens het sporten. Als wij het lidmaatschap opzeggen, zijn wij jou geen schadevergoeding verschuldigd.
 5. Risico en aansprakelijkheid

  • Eastbound Gym is in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade aan of vermissing en diefstal van jouw eigendommen die je mee neemt als je gaat sporten.
  • Je komt volledig op eigen risico bij ons sporten. Eastbound Gym is op geen enkele (rechts)grond aansprakelijk voor enige vorm van schade of letsel ontstaan voor, tijdens of na het sporten bij Eastbound Gym.
  • Iedere aansprakelijkheid van Eastbound Gym is beperkt tot het bedrag dat de verzekering van Eastbound Gym uitkeert in het voorkomende geval.
  • Eastbound Gym is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen maar niet daartoe beperkt: gevolgschade, misgelopen salaris, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
  • Een aansprakelijkheidsstelling gericht aan Eastbound Gym, schort jouw verplichtingen op grond van het lidmaatschap niet op. Oftewel, als jij Eastbound Gym aansprakelijk stelt, blijf je gehouden je betalingsverplichtingen na te komen.
 6. Huisregels

  • We hebben een aantal huisregels waarvan je vragen je er aan te houden. Ze hangen in de sportschool zodat je ze altijd kunt zien of kunt nalezen.
 7. Toepasselijk recht bij geschillen

  • Op de algemene voorwaarden en al hetgeen daarmee verband houdt, is Nederlands recht van toepassing.
  • Geschillen met betrekking tot de algemene voorwaarden of de overeenkomst(en) die wij met elkaar sluiten en al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen aan de bevoegde rechter in Amsterdam worden voorgelegd.